Adatkezelési tájékoztató

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI
SZABÁLYZAT

Adatkezelési Tájékoztató

Hatályos: 2019.12.09. napjától

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvénynek (Info tv.) és az EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) történő megfelelés biztosítása érdekében, személyes adatok megbízásból történő feldolgozása vonatkozásában

Az Adatkezelő adatai

Cégnév:                                   Belláné Tóth Erika egyéni vállalkozó

Székhely:                                9200 Mosonmagyaróvár, Határőr u. 1.

Adószám:                               55393816-1-28,

Cégjegyzékszám:                   54065518

Weboldal:                               www.bennedazut.hu

Telefon:                                  06-30-3762026

E-mail:                                    b.totherika78@gmail.com

 

 

A jelen Tájékoztató az alábbiakat tartalmazza:

 • az általunk gyűjtött érintettek azonosító adatok típusait;
 • az adatkezelési célok felsorolását;
 • azon jogalapokat, amelyek alapján ezek kezelései történik;
 • mindazok felsorolását, akikhez az adatok továbbításra kerülnek; és
 • hogyan történik a tárolásuk.

 

Kérem, figyelmesen olvassa el a jelen Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogyan kezelem személyes adatait!

Tartalom

Adatkezelési alapelvek. 2

A tájékoztatóban használt alapfogalmak értelmezése. 2

Adatkezelési tevékenységek. 4

 1. Adatkezelési tájékoztató a sütikről 4
 2. Kapcsolatfelvétel 5
 3. Könyv rendelés. 5
 4. Átirányított linkek. 6
 5. Coaching, életvezetési tanácsadás. 6

Adatfeldolgozó. 7

Tájékoztató a jogorvoslatról 7

Egyéb rendelkezések. 10

 

 

Adatkezelési alapelvek

 

Adatkezelőként magamra nézve kötelezőnek ismerem el jelen közlemény tartalmát.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy tevékenységemmel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Továbbá fenntartom magamnak a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.

Amennyiben kérdése lenne az adatkezelései elvekkel kapcsolatban, kérem, írja meg nekem!

 • Adatkezelőként elkötelezett vagyok ügyfeleim és partnereim személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartom ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.
 • A személyes adatokat bizalmasan kezelem, és megteszek minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

 

A tájékoztatóban használt alapfogalmak értelmezése

 

Érintett: Bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy.

Az érintett hozzájárulása: Az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.

 

Személyes adat: Az érintettre vonatkozó bármely információ.

Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosítható, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 

Különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriába tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

 1. genetikai adat: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziolófiájára vagy egészségügyi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az adott természetes személyből vett biológiai minte elemzéséből ered
 2. biometrikus adat: egy termsézetes személy fizikai, fiziológiai évagy viselkedési jellemzőire vonatkozó olyan, sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, mint például az ardkép vagy a daktiloszkópiai adat
 3. egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy szellemi egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a termsézetes személy egészségi állapotáról.

 

Adatkezelő:  Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 

Adatkezelés:  Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

 

Adatkezelés korlátozása: A tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása céljából történő megjelölése útján.

Adatfeldolgozás:  Az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége.

Adatfeldolgozó:  Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;

 

Harmadik személy:  Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,  aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

 

 

Adatkezelési tevékenységek

 

1.             Adatkezelési tájékoztató a sütikről

A www.bennedazut.hu webhelyen a felhasználói élmény fokozása érdekében (sütiket) tárolunk az oldal látogatóiról.  A sütik az információt az ön böngészőjében tárolják, a feladatuk pedig például az, hogy felismerjék önt, amikor később visszatér erre a weboldalra.

A sütiket a rendszer az Ön gépén tárolja. A sütibeállításokkal kapcsolatban felhívom a figyelmét arra, hogy a böngészők alapbeállítása szerint a sütik használata megengedett. A sütiket Ön törölheti a számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét úgy, hogy azok alkalmazását letiltsa. A sütik tiltásával előfordulhat, hogy az oldal működése nem lesz teljes értékű.

A sütik nekünk, az oldal üzemeltetőinek is segítenek megérteni, hogy a felhasználók a webhely mely részeit tartják a leghasznosabbnak, a leginkább használhatónak.

Itt szükséges lenne felsorolni, pontosan milyen jellegű sütiket tárol a weboldalad:

 • szükséges sütik: a webhely működéséhez szükséges – jogalap: hozzájárulás
 • marketing és/vagy statisztikai sütik: analitikai adatokat gyűjt a látogatókról – jogalap: hj vagy jogos érdek (erről mindenképpen részletesebben tájékoztatni kell az érintetteket!)

 

Lehetőség a sütik kikapcsolására

Ha nem szeretné, hogy a fentiekben írt információkat gyűjtsenek Önről webhelyünk használatakor, az internetes böngészője beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a sütik használatát, vagy módosíthatja a sütibeállításokat. A sütik kezelésére vonatkozó útmutatókat egyes böngészők esetében az alábbi linkeken érheti el:

 • Mozilla Firefox: Sütik engedélyezése és tiltása, amit a weboldak használnak beállítások mentésére
 • Google Chrome: A cookie-k be- és kikapcsolása
 • Microsoft Internet Explorer: Cookie-k törlése és kezelése
 • Microsoft Edge: A Microsoft Edge, a böngészési adatok és az adatvédelem
 • Apple Safari: Sütik és webhelyadatok kezelése a Mac gép Safari alkalmazásában

 

2.             Kapcsolatfelvétel

Adatkezelési cél: kapcsolatfelvétel lehetősége
Jogalap:  önkéntes hozzájárulás GDPR 6. cikk (1) a)
Érintettek köre:  Minden olyan felhasználó, aki üzenetet küld számomra weboldalamon keresztül.
Kezelt adatok: név, e-mail, üzenet tartalma
Adatok forrása:  közvetlenül az érintettől
Adatkezelés időtartama:  Az adatkezelési cél megvalósulásáig vagy az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig.
Adattovábbítás:  nem történik
Adattárolás helye:   elektronikusan: b.totherika78@gmail.com vagy https://www.facebook.com/b.totherikacoach/ vagy  info@bennedazut.hu    elérhetőségeken
Hozzáférésre jogosultak:  adatkezelő

 

 

3.             Könyv rendelés

Adatkezelési cél: megrendelés felvétele, teljesítése, számlázás
Jogalap:  szerződés GDPR 6. cikk (1) b)
Érintettek köre:  Minden olyan felhasználó, aki weboldalamon keresztül a megrendelő kérőívet kitöltve rendelést ad le
Kezelt adatok: név, e-mail cím, szállítási név és cím,
Adatok forrása:  közvetlenül az érintettől
Adatkezelés időtartama:  Számlázási adatok: 2000. évi C. törvény (Sztv.) előírása szerint 8 év

Egyéb szállítási adatok: a megrendelt termék átvételétől számított 30 napig ( az esetleges panaszkezelés, visszaküldés, reklamáció érvényesülését figyelembe véve)

Adattovábbítás:  könyvelés felé
Adattárolás helye:   elektronikusan
Hozzáférésre jogosultak:  adatkezelő

 

 

4.             Átirányított linkek

Felhívom látogatóim figyelmét, hogy a www.bennedazut.hu weboldalról az alábbi weboldalakra mutató linkek érhetőek el. Amennyiben Ön a linkeken keresztül az adott oldalra lép, abban az esetben az ott található Adatkezelési Tájékoztató vonatkozik személyes adatainak adatkezelére.

Átirányított link:

 

5.             Coaching, életvezetési tanácsadás

Adatkezelési cél: coaching, életvezetési tanácsadás szolgáltatás nyújtása
Jogalap:  szerződés GDPR 6. cikk (1) b)
Érintettek köre:  Minden olyan ügyfél, aki az adott szolgáltatást igénybe veszi
Kezelt adatok: tanácsadás során feltérképezett informatív és szenzitív adatok
Adatok forrása:  közvetlenül az érintettől
Adatkezelés időtartama:  Az ügyfél hozzájárulása alapján kezelt személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig; a hozzájárulás visszavonásának hiányában általában a jogosulttal való kapcsolat megszűnését követően 5 évig kezeli.
Adattovábbítás:  nem történik
Adattárolás helye:  Adatkezelő az érintett személyes adatait jelszóval védett és/vagy titkosított adatbázisban tárolja.
Hozzáférésre jogosultak:  adatkezelő

 

 

Adatfeldolgozó

 

Az adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló könyvelő cég

Név. Lon-Kel Kft

Székhely: 9024 Győr, Mónus Illés u.47-49

Adószám: 11610397-1-08

Hozzáférhetőség         könyvelés: számlán szereplő adatok

Jogalap            az adatkezelő és adatfeldolgozó közötti szerződéses jogviszony.

 

 

 

Tájékoztató a jogorvoslatról

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

 

 1. Tájékoztatáshoz való jog

Az megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

 

 1. Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga
 • az adatforrásokra vonatkozó információ
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 

 1. Helyesbítés joga

Az érintett kérheti az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

 1. Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

 

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen;
 • ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

 1. Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

 1. Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

 1. Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

 

 1. Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

Egyéb rendelkezések

 

 • Adatvédelmi hatósági eljárás

Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. A fenti jogorvoslati lehetőségeken túlmenően az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) is fordulhat.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely:.  1055  Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.  1374  Budapest, Pf.: 603.

Telefon: 0613911400  Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adok tájékoztatást.  Tájékoztatom ügyfeleimet, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetnek engem, mint adatkezelőt.

Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A GDPR rendelkezései alapján, amennyiben az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett 15-22 cikkeken alapuló kérelme nyomán késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.